Ремонт на резервоар за моноетилен гликол


Извършени дейности:

Вътрешна алуминизация на резервоар

Приста Ойл, гр.Русе