На 30 октомври 2015 г. в 11:30 часа в заседателната зала , намираща се на територията на ЛНХБ, в административната сграда на 2 –я етаж на „АКЗ- Бургас“ се организира пресконференция, на която дружеството ще представи пред свои контрагенти и заинтересовани лица постигнатите резултати по програма „На път” и начините, по които дружеството е изпълнило дейностите по проекта “Насърчаване на географската мобилност, чрез осигуряване на организиран транспорт до и от „АКЗ – Бургас“ ЕООД“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
Инвестира във Вашето бъдеще!

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „АКЗ-Бургас“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Агенцията по заетостта“.