Информация за документи, удостоверяващи разрешения и права на Претендента да работи в дадената сфера на дейност
(лицензи, разрешителни, удостоверения и други подобни документи).